SAVOLLARDAN NAMUNALAR

 

T/r

Savol

Boshlangʻich matematika kursi nazariyasi fanidan

1

 sonli toʻplamlar uchun xaraktеristik xossani formula bilan bеring.

2

A={2; 5; 7; 9}, B={2; 4; 7} toʻplamlari uchun toʻgri tenglikni toping.

3

А={1; 2; 3; 4}, В={1; 2} toʻplamlari uchun toʻgri tenglikni toping.

4

Х={1, 3, 5, 7} toʻplam elementlaridan ikki xonali sondan nechta tuzish mumkin (elementlari 1 marta olinsa)?

5

30 oʻquvchisi boʻlgan sinfdan boshliq, yordamchi va kotib nеcha xil usul bilan saylanishi mumkin?

6

Rost yoki yolgʻonligini bir qiymatli bildirgan darak gaplar … deyiladi

7

Rost boʻlganda yolgʻon, yolgʻon boʻlganda rost boʻlgan mulohaza

8

A rost B yolgʻon boʻlganda yolgʻon, qolgan hollarda rost boʻladigan mulohaza

9

Algоritm nima?

10

Nomanfiy butun sonlar ayirmasi qaysi tushuncha orqali ta’riflanadi?

11

Quyidagi ayirmani hisoblashda ayirmaning qaysi qoidasidan foydaliniladi 215-(83+37)?

12

Koʻpaytirish va qoʻshish uchun umumiy xossani belgilang

13

Quyida qanday qonundan foydalanildi? (12∙30):15=12∙(30:15)=12∙2=24

14

8 li sanoq sistemasida qoʻnishni bajaring 1763(8)+1577(8)

15

Sonlarni 6 lik sanoq sistemasidan 10 lik sanoq sistemasiga oʻtkazing: 535(6)

16

15 ni 8 lik sanoq sistemasiga o’tkazing

17

Sakkizlik sanoq sistemalariga qaysi sonlar kiradi?

18

Agar X toʻplamning birorta ham elementi uchun xRx bajarilmasa, u holda R munosabat X toʻplamda … deyiladi.

19

Agar X toʻplamda R munosabat uchun xRy va yRx shartlar faqat x=y boʻlgan holda bajarilsa u holda R …

20

Cheksiz toʻplamlar qanday usulda beriladi?

21

Graf soʻzining ma’nosi?

22

Boʻsh toʻplam deb qanday toʻplamga aytamiz?

23

Toʻplamlar qanday harflar bilan belgilanadi?

24

Toʻplam elementlari qanday harflar bilan belgilanadi?

25

Ikki nuqta orasidagi moslikni nuqtalar va yonaltirilgan strelkalar yordamida koʻrsatuvchi rasmlar nima deb ataladi?

26

Quyidan chegaralangan toʻplamni aniqlang

27

A ning B da mavjud boʻlmagan barcha elementlaridan tuzilgan toʻplamga … deyiladi

28

Toʻplamlar berilish usullari nechta?

29

18 soni ikkilik sanoq sistemasida qanday boʻladi

30

Oʻzaro tub sonlar juftini koʻrsating

31

1 dan 100 gacha natural sonlar orasidagi 2 ga va 3 ga boʻlinmaydiganlari nechta?

32

Sonli ifodasining yechimini toping: 1367+8247+1333+1847

33

Nomanfiy butun sonlar ayirmasi qaysi tushuncha orqali ta’riflanadi?

34

Quyidagi ayirmani hisoblashda ayirmaning qaysi qoidasidan foydaliniladi 215-(83+37)?

35

Quyida qanday qonundan foydalanildi? (12∙30):15=12∙(30:15)=12∙2=24

Matematika oʻqitish metodikasi fanidan

36

98 – 30 ni yechish metodikаsini koʻrsаting

37

Agar to‘g‘ri burchakli to‘rtburchakning perimetri 74 dm, yuzi 3m2 bo‘lsa, uning tomonlarini toping.

38

4 ta qiz, 3 ta oʻgʻil bola qizlar oldinda oʻtirgan, oʻgʻil bolalar orqada turgan holatda necha xil usulda rasm tushishi mumkin?

39

12 kishilik sinfning imtixon javoblari (oʻtdi, oʻtmadi shaklda) necha xil usulda boʻlishi mumkin?

40

5 ta parallel toʻgʻri chiziq bilan 4 ta parallel toʻgʻri chiziq kesishganda nechta parallelogram hosil boʻladi?

41

7 ga qoldiqsiz bo‘linadigan sonlar ichidan 2 ga bo‘linganda 1 qoldiq, 3 ga bo‘linganda 2 qoldiq, 4 ga bo‘linganda 3 qoldiq qoladigan sonni toping.

42

Bo‘rining inidan tulkining iniga 3 ta, tulkining inidan ayiqning iniga 2 ta yo‘l bor. Bo‘ri mehmonga borish uchun tulki inidan o‘tib, ayiqnikiga nechta yo‘l orqali bora oladi?

43

Qizil, sariq va oq gullar yonma-yon ochilib turibdi. Asalari har bir gulga faqat bir marta qo‘nishi mumkin. U hamma gullarni necha usulda aylanib chiqa oladi?

44

Boshlang‘ich sinflarda algebra va geometriya elementlari qaysi bosqichdan boshlab o‘tiladi?

45

20 ichida qoʻshish va ayirish qaysi sinfda o‘rganiladi?

46

Qo‘shishning hadlari qaysi sinfda o‘rganiladi?

47

Ayirishning hadlari qaysi sinfda o‘rganiladi?

48

Figura yuzi, yuza o‘lchov birliklari mavzusi o‘quv dasturida nechanchi sinfda kiritilishi rejalashtirilgan?

49

Santimetr o‘lchov birligi qaysi sinfda kiritiladi?

50

Geometrik shakllardan qaysilari boshlang‘ich sinflarda o‘rgatilmaydi?

51

Qaysi geometrik shakllarning ta’rifi boshlang‘ich sinflarda kiritilmaydi?

52

Ayirish amalini mazmunini ochib beruvchi masala qanday nomlanadi?

53

Quyidagi masala qaysi turga kiradi: “Toshbaqa 5 m/min tezlik bilan harakatlanmoqda. Qancha vaqtdan keyin u 20 m masofani bosib o‘tadi?”

54

Biror sonni o‘ylang. Unga undan keyingi sonni qo‘shing, 9 ni qo‘shing, 2 ga bo‘ling, o‘ylangan sonni ayiring. Natijani toping

55

Yetishmayotgan va ortiqcha ma’lumotli masalalar … masalalar deyiladi.

56

0 bilan tugovchi ikki xonali sonlarni qo‘shish va ayirish amallari qaysi konsentrda ko‘riladi?

57

Tezlik o‘zgarmas bo‘lganda masofa bilan vaqt qanday bog‘lanishda bo‘ladi?

58

Vaqt o‘zgarmas bo‘lganda tezlik bilan masofa orasida qanday proporsional bog‘lanish bo‘ladi?

59

Hisoblashni qaysi usuli sonlarni nomerlash asosida 100 ichida ko‘paytirish va bo‘lish jadvalini o‘rganishda qo‘llaniladi?

60

1000 lik konsentirida nechta qo‘shish va ayirish bosqichlari bor?

61

Ko‘p xonali sonlar konsentirida nimaga asosiy urg‘u beriladi?

62

Qaysi vosita vositalar tizimida asosiy hisoblanib, qolgan o‘quv vositalari uni atrofida guruhlanadi?

63

Qandaydir sonni 1995 ga boʻlganda qoldiq 1994 ga teng boʻlsa, shu sonni 5 ga boʻlgandagi qoldiqni toping

64

Qandaydir sonni 289 ga boʻlganda qoldiq 287 ga teng boʻlsa, shu sonni 17 ga boʻlgandagi qoldiqni toping

65

246*013579 soni 9 ga boʻlinish uchun yulduzchaning oʻrniga qanday raqam qoʻyilishi kerak?

66

36455478354 ni 2, 4, 5, 9, 10 va 25 boʻlganda hosil boʻlgan qoldiqlar yigʻindisini toping

67

Quyidagi sonli ketma-ketliklardan qaysilari tub sonlardan iborat?

68

Barcha tomonlari teng bo‘lgan parallelogramm … deyiladi.

69

Qanday son quyidagi yoyilmaga ega: 1) 2x2x3x7x13    2) 2x2x3x5

70

To‘g‘ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 12 sm, gipotenuzasi ikkinchi katetidan 6 sm uzun. Gipotenuza uzunligini toping

Ona tili o’qitish metodikasi fanidan

71

Soʻzda albatta qatnashadigan va leksik ma’no anglatadigan morfema bu…

72

Soʻz tarkibi necha bosqichda oʻrgatiladi?

73

Boshlangʻich sinfda qaysi soʻz turkumlari oʻrganiladi?

74

Nechanchi sinfdan boshlab soʻz turkumlariga atama beriladi?

75

Sifat so‘z turkumi necha bosqichda o‘rganiladi?

76

Boshlang‘ich ta’limda son so‘z turkumi necha yo‘nalishda o‘rganiladi?

77

4-sinfda gapning uyushiq bo‘laklarini o‘rganish bilan o‘quvchilarning nima haqidagi bilimlari kengaytiriladi?

78

Boshlang‘ich sinflarda ko‘proq qaysi xatolar uchraydi?

79

Sintaktik-uslubiy xatolarga nimalar kiradi?

80

Metodikada so‘zlarni tushuntirishning nechta usullaridan foydalaniladi?

81

Boshlang‘ich sinflarda bog‘lanishli nutqqa oid mashq turlari qay tarzda beriladi?

82

Bog‘lanishli nutqqa oid asosiy ko‘nikmalarning qaysi birida bayon va inshoni nutqiy shakllantirishdan oldin unga til tomondan tayyorgarlik ko‘riladi?

83

Gаp ustidа ishlаsh mаshqlаri to‘g‘ri vа to‘liq ko‘rsаtilgаn qаtorni аniqlаng.

84

Ona tili o‘qitish metodikasining predmeti ko‘rsatilgan javobni toping.

85

Savod o‘rgatish mashqlarining turlari qaysilar?

86

Boshlangʻich sinflarda ona tili oʻqitish metodikasi necha boʻlimdan iborat?

87

2-sinfda Ot soʻz turkumi boʻyicha beriladigan bilimlar nimalardan iborat?

88

Kelishiklar qanday kategoriya hisoblanadi?

89

Otni oʻrganishga tayyorlov bosqichi qaysi davrga toʻgʻri keladi?

90

4-sinf o‘quvchilarining o‘qish malakasi qaysi bosqichga to‘g‘ri keladi?

91

To‘g‘ri o‘qishga o‘rgatishda qo‘llaniladigan usul berilgan javobni belgilang.

92

Savod o‘rganish davrida qanday yozuvlardan foydalaniladi.

93

1-sinf o‘quvchilarining o‘qish malakasi qaysi bosqichga to‘g‘ri keladi?

94

3-sinf o‘quvchilarining o‘qish malakasi qaysi bosqichga to‘g‘ri keladi?

95

2-sinf o‘quvchilarining o‘qish malakasi qaysi bosqichga to‘g‘ri keladi?

96

Savod o‘rgatish mashqlarining sintetik turlari qaysilar?

97

Savod o‘rganish jarayoni yozuv darslarida o‘tkaziladigan diktant turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

98

«Tovushlar va harflar» mavzusini o‘rganishda qaysi metoddan foydalaniladi?

99

1-2-sinfda dasturga muvofiq ona tili darslarida qaysi mavzularni o‘rganishga katta o‘rin berilgan?

100

Boshlang‘ich sinflarda morfologiyadan qanday tushunchalarni shakllantirish ustida ish olib boriladi?

101

Boshlang‘ich sinflarda morfemikadan qanday tushunchalarni shakllantirish ustida ish olib boriladi?

102

Boshlang‘ich sinflarda sintaksisdan qanday tushunchalarni shakllantirish ustida ish olib boriladi?

103

Ovozli o‘qishning afzalliklari ko‘rsatilgan qatorni toping.

104

Boshlang‘ich ta’limda o‘qishning necha turidan foydalaniladi?

105

2-sinfda “Tovushlar va harflar” bo‘limi uchun dasturda necha soat ajratilgan?

Ona tili va bolalar adabiyoti fanidan

106

Kesim ifodalaydigan ma’nolar notoʻgʻri koʻrsatilgan javobni toping.

107

Fe’l kesimlar quyidagi vositalardan qaysi biri bilan  ifodalanmaydi?

108

Murakkab kesim tarkibida keladigan bogʻlamani ifodalashda    qatnashmaydigan vosita  qaysi javobda berilgan?

109

Birikma bilan ifodalangan murakkab kesim qaysi javobda berilgan?

110

Qanday gaplarda shart mayli shakli nomustaqil kesim hisoblanmaydi?

111

Undalmali gaplarning kesimi qaysi shaxslarda boʻladi?

112

Gaplarni sodda va qoʻshma gaplarga ajratishga nima asos boʻladi?

113

Tarkibi ikkita sodda gapdan iborat boʻlgan gap qaysi  javobda berilgan?

114

-u (-yu), -da  yuklamalari zidlov bogʻlovchilari  oʻrnida kelganida qoʻshma gap qismlari orasida qanday munosabatlar mavjudligini koʻrsatadi?

115

Ayiruv bogʻlovchilaridan qaysi biri ham yakka, ham takror holda qoʻllanishi mumkin?

116

Ergashgan qoʻshma gaplar, tarkibida nechta gap boʻlishidan qat’i  nazar, doimo nechta  qismdan  iborat boʻladi?

117

Boʻlsa, esa soʻzlari bogʻlangan qoʻshma gap qismlarini bogʻlash bilan birga, yana qanday vazifani bajaradi?

118

Boʻlsa, esa soʻzlari qoʻshma gap tarkibida qayerda joylashadi?

119

Ergashgan qoʻshma gaplar tuzilish jihatidan til birliklaridan qaysi biriga oʻxshaydi?

120

Ergash gapni bosh gapga bogʻlovchi koʻmakchili qurilmalar qay tarzda joylashadi?

121

Sabab, maqsad, qiyoslash-chogʻishtiruv bogʻlovchilari qatnashgan ergashgan qoʻshma gapda  ergash va bosh gaplar qay tartibda joylashadi?

122

Nisbiy soʻzlar juftligidagi soʻroq olmoshlari qaysi gap tarkibida keladi?

123

Nisbiy soʻzlar juftligida qanday olmoshlar qatnashadi?

124

Agar aql boʻlmaganda edi, oyoqda tinim boʻlmasdi. Ushbu gapning qaysi ergash gapli qoʻshma gap ekanini aniqlang.

125

Qaysi qatordagi savolga aniqlovchi ergash gapli qoʻshma gap bilan javob bеrish mumkin?

126

Qаysi jаvоbdа аyiruv bоgʻlоvchili bоgʻlаngаn qoʻshmа gаp bеrilgаn?

127

Qanday gaplar tarkibida bosh gaplar mavjud boʻladi?

128

Kim birovga chuqur qazisa, unga oʻzi tushadi. Bu gap ergash gapning qaysi turiga mansub?

129

Omadi kulib boqsa, u saxiy boʻlib kеtadi  gapi qanday ergash gapli qoʻshma gap?

130

Qаysi jаvоbdа toʻldiruvchi ergаsh gаp ishtirоk etgаn?

131

Ona biladiki, endi har nahor, Butun Vatan boʻylab toʻlishar bahor. Ushbu gap ergashgan qoʻshma gapning qaysi turiga mansub?

132

Shunisi ma’lumki, u Gulnozaning fikriga qoʻshilmaydi. Ushbu gap ergash gapning qaysi turiga mansub?

133

Belgisiz toʻldiruvchi doim qаndаy gаp boʻlаgi oldidа joylаshаdi?

134

Kiyimi qoʻpol, lekin yangi vа puxtа edi. Gаpdаgi sifаtlаrning sintаktik vаzifаsini аniqlаng.

135

Oʻzingdаn kаttаni hurmаt qil. Ushbu gаpdаgi otlаshgаn sifаtning sintаktik vаzifаsini аniqlаng.

136

Аjrаtilgаn boʻlаklаr uyushiq boʻlаklаrdаn qаysi xususiyatlаrigа koʻrа fаrqlаnаdi?

137

Ayiruv bogʻlovchilaridan qaysi biri ham yakka, ham takror holda qoʻllanishi mumkin?

138

Boʻlsa, esa soʻzlari bogʻlangan qoʻshma gap qismlarini bogʻlash bilan birga, yana qanday vazifani bajaradi?

139

Sabab, maqsad, qiyoslash-chogʻishtiruv bogʻlovchilari qatnashgan ergashgan qoʻshma gapda  ergash va bosh gaplar qay tartibda joylashadi?

140

Ergashgan qoʻshma gaplar tuzilish jihatidan til birliklaridan qaysi biriga oʻxshaydi?

Tabiatshunoslik oʻqitish metodikasi fanidan

141

Dunyodagi eng katta koʻl – bu …?

142

Odam – ijtimoiy jonzot deb, oʻz aql va idroki bilan hayvonlardan farq qilishi toʻgʻrisidagi fikrni kim ilgari surgan?

143

Bir hujayrali hayvonlari koʻrsating?

144

Mendel oʻz tadqiqotlarida qanday usulni qoʻllagan?

145

Barens, Bering, Yapon, Oxata dengizlari bu – __________ dengizlar hisoblanadi?.

Texnologiya va uni oʻqitish metodikasi fanidan

146

Mehnatga oʻrgatishda bolalarning qaysi qobiliyatiga qaraladi?

147

Biron bir narsaning maketini yasash necha bosqichni oʻz ichiga oladi?

148

Boshlangʻich sinf mehnat darslarida ish turlari nechaga boʻlingan?

149

Boshlangʻich sinf mehnat darslarida qaysi metod koʻproq qoʻllanadi?

150

Necha xil karton turi mavjud?