1. 1. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taram-taram sochli erkak bilan ko`k ko`zli, sepkilsiz, silliq sochli ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning necha foizi jingalak bo`ladi?

 

 1. Rizosfera hujayrasining qaysi tuzilmasi nuklein kislotaga ega? 1) ribosoma; 2) yadro; 3) endoplazmatik to`r; 4) plastida; 5) go`lji; 6) plazmida; 7) sentriola

 

 1. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taram-taram sochli erkak va ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning qo`y ko`zli bolalarning genotiplari soni to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taram-taram sochli erkak va ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning taram-taram sochli bolalarning genotiplari soni tog`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. Morfologik moslanishlar(1), fiziologik moslanishalar(2), etologik moslanishlar(3) ga mos keladigan javoblarni belgilang.A) hayvonlar dushmanlaridan saqlanish uchun yashirinadi; B) o`simliklarni qishki tinim davridan normal o`tishi uchun hujayralarida suv miqdorining ortishi; C) sahro hayvonlarida yog` moddasining to`planishi; D) tana shakli suyri bo`lgan hayvonlarning havo muhitiga moslanishi; E) hayvonlar tana shakli va rangining atrofdagi barg, novda, kurtakka o`xshashligi.

 

 1. Odamda uchraydigan quyidagi kasalliklarni qaysi organlar sistemasida uchrashiga qarab to`g`ri joylashtirilgan javobni aniqlang. 1) Bazedov; 2) faringit; 3) rinit; 4) enterit; 5) piyelonefrit

 

 1. Bittadan ortiq kodonga ega bo`lmagan aminokislotalarni necha xil triplet kodon kodlaydi?

 

 1. Quyida keltirilgan to`g`ri fikrlarni aniqlang. 1) aerob parchalanishda 72 molekula ATF hosil bo`lsa, shu vaqtda xloroplastlarda 1620 molekula ATF hosil bo`ladi; 2) sitoplazmada 8 molekula ATF hosil bo`lsa, aerob parchalanishda 24 molekula CO2 ajralib chiqadi; 3) 270 gramm glyukoza parchalansa, 3 molekula sut kislota hosil bo`ladi; 4) fotosintezda 12 molekula CO2 o`zlashtirilsa, 3 molekula glyukoza hosil bo`ladi.

 

 1. Gandvana bo`laklarga bo`linish natijasida paydo bo`lgan qit`alarda tarqalgan hayvonlar? 1-lemur; 2-xaltali tiyin; 3-ilvirs; 4-oq va qora ikki shohli nosoroglar; 5-qunduz; 6-ko`rshapalak; 7-Janubiy Amerika tulkisi; 8-zebra; 9-sixshox kiyik

 

 1. Barbadenze g`o`zasida urug`lanish natijasida bir nechta zigota hosil bo`ldi. Zigotalardagi xromosomalarning umumiy soni 6240 ta bo`lsa, qo`sh urug`lanishda ishtirok etgan spermiylar sonini toping.

 

 1. Noto`g`ri fikrni belgilang. 1) genlar tarkibidagi nukleotidlar almashinuvi hamma vaqt oqsil tarkibidagi aminokislotalar o`zgarishiga sabab bo`ladi 2) bir gen doirasida bir nechta nukleotidlarning almashinishi nuqtali mutatsiya deyiladi 3) xromosoma mutatsiyasi tufayli genlarning yangi kombinatsiyasi paydo bo`ladi 4) genlar tarkibidagi nukleotidlar almashinuvi hamma vaqt oqsil tarkibidagi aminokislotalar o`zgarishiga sabab bo`lavermaydi. 5) har bir aminokislotani oqsil molekulasidagi almashinuvi faqat ikki va undan ortiq nukleotidning o`zgarishi bilan aloqador 6) har bir aminokislotani oqsil molekulasidagi almashinuvi faqat bir nukleotidning o`zgarishi bilan aloqador 7) gen tarkibidagi har bir nukleotid mutatsiyaga uchrashi mumkin emas

 

 1. Arpa o`simligida xlorofill pigmentini sintezlashda 2 ta ferment qatnashadi. Ularning bo`lmasligi pigment sintezini buzilishiga olib boradi. Har bir fermentning sintezi har xil autosomalarda joylashgan dominant (A va B) genlar bilan ifodalanadi. Agar 1-ferment bo`lmasa o`simliklar oq rangda, 2-fermentning bo`lmasligi sariq rangda bo`lishiga olib keladi. Fermentlarning birgalikda bo`lmasligi o`simlikning oq rangini, birgalikda bo`lishi yashil rangini ta`minlaydi. Agar digeterozigota arpalarni o`zaro chatishtirilsa, avlodda olingan duragaylarning necha foizi faqat yashil rangli bo`ladi?

 

 1. Quyidagi qaysi kasalliklar ota-ona sog` bo`lsa ham farzandlarda uchrashi mumkin? 1) qandli diabet; 2) tug`ma karlik; 3) polidaktiliya; 4) qo`y ko`z; 5) gemofiliya; 6) Daun sindromi; 7) Shershevsiy–Terner; 8) silga moyillik; 9) daltonizm; 10) albinizm; 11) ko`z shox pardasini irsiy degeneratsiyasi

 

 1. Yeryong`oq mikrosporalarida 19 ta autosoma bor. Yeryong`oqning boshlang`ich jinsiy hujayralari 270 ta bo`lib, ulardan xosil bo`lgan spermiylar asosida urug`langan markaziy hujayralarda 43092 ta autosoma bo`lsa spermiylarning necha foizi urig`lanishda qatnnshgan.

 

 1. Odamlarda o`rta miyaning ostki qismida (A) va uzunchoq miyaning yuqori qismida (B) nerv sistemasining qaysi qismlari joylashgan.

 

 1. Bir tanada ♂ va ♀ jinsiy a`zosiga ega bo`lgan avtotrof (A) va geteratrof (B) organizmlarni ko`rsating.

 

 1. Suvaraklar(A) va xaltalilar(B) quruqlikka chiqqan davirni aniqlang.

 

 1. Selleksiyada yakka tanlash (A) va yalpi tanlashga (B) xos ma`lumotlarni aniqlang. 1) olingan nav genetik nuqatai nazardan bir xil bo`lmaydi; 2) toza linyalar olinadi; 3) chetdan changlanuvchi o`simliklarga nisbatan qo`llanadi; 4)ma`lum belgiga ega o`simliklar tanlab olinadi; 5) chorvachilikda keng qo`llaniladi

 

 1. Urug`lar tuzilishiga ko`ra necha xil bo`ladi?

 

 1. Peroksid nazariyasini yaratgan olim kim?

 

 1. Lavlagi (A) va shirinmiya (B) o`simliklariga xos xususiyatlarni aniqlang. 1) barglari oddiy, yonbargchasiz; 2) gulqo`rg`oni oddiy, kosachasimon; 3) ildiz tizimi – o`q ildiz; 4) ildiz tizimi – popuk ildiz; 5) barglari yonbargchali, poyada ketma-ket o`rnashgan; 6) gullari qiyshiq; 7) changchilari 10 ta; 8) gultojibarglarining 2tasi qo`shilgan, 3tasi erkin

 

 1. 22. Kamar suyaklari umurtqa pog`onasiga tutashmagan (A); bel, dumg`aza, dum umurtqalari qo`shilib yagona suyakni hosil qilgan (B) Habashiston biogeografik viloyatida uchrovchi hayvonlarni belgilang. 1) mindano; 2) kapalak baliq; 3) iguana; 4) kapachi; 5) nandu; 6) ara; 7) malla revun; 8) chittak; 9) sezarka; 10) sargan; 11) agama; 12) nosorog

 

 1. Koleus bitta birlamchi jinsiy hujayraning ovogenezi jarayonida nechta hujayra mitoz (A) va meyoz (B) bo`linishga uchraydi ?

 

 

 1. Xushboʻy hidli noʼxatlarning gulining ranggi komplementar tip irsiylanadigan. Digeterozigota qizil gulli noʼxat oʼzaro chatishtirilganda nechata genotiptik sinf(A) va fenotipik(B) hosil boʼladi.

 

 1. Urug` kurtakning tuzilishiga ko`ra qanday tiplari mavjud?

 

 1. Meyozning profaza I bosqichi uchun mos holatlarni belgilang. A) gomologik xromosomalar bir-biridan ajraladi; B)konyugatsiyalashgan xromosomaning xromatidalari sentromera bilan birikkan; C) xromosomalar qutblarda to`planadi; D) xromosomalar despirallasha boshlidi; e) xromosomalar ekvator tekisligida joylashadi

 

 1. Anomiksisni necha turi bor?

 

 1. Urug` kurtak qanday qismlardan tashkil topgan

 

 1. Changlanishning qanday usullari bor

 

 1. Odamda qonning yo`nalishi to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang.

 

 1. Karamdoshlar oilasi iima uchun butguldoshlar oilasi deb xam ataladi?

 

 1. Sekvenirlash bu –

 

 1. O`simliklarda nasllar gallanishi hodisasini kim kashf etgan?

 

 1. Bandsiz to`pgulga ega bo’lgan o`simliklar berilgan qatorni qaniqlang. 1)sebarga; 2)olma; 3)shivit; 4)makkajo`xori changchili guli; 5)zubturum;

 

 1. Bosh miyaning stvol qismiga … kiradi 1)uzunchoq miya 2)Varoliyev ko`prigi 3)o`rta miya 4)oraliq miya 5)miyacha 6)katta yarimsharlar

 

 1. Yopiq urug`li o`simliklar uchun xos xususiyatlarni aniqlang? 1.tuguncha 2.qo`sh urug`lanish 3.endospermasi gaploid  4.endospermasi triploid 5.o`tkazuvchi sistema  6.urug`kurtak mevaga aylanadi  7.tuguncha urug`ga aylanadi  8.urug`ining meva ichida yetilishi  9.urug`ining ochiq qubbalarda bo`lishi   

 

 1. Aktiniya uchun xos xususiyatlarni aniqlang. 1)jinsiy ko`payish kuzatiladi 2)embronal organagenez bosqichini o`taydi 3)hujayralarida biokimyoviy ixtisoslashish mavjud 4)jinsiy organlarga ega 5)mantiyaga ega 6)yirtqich hayvon

 

 1. Qaysi o`simliklarning gametofiti gaploid bo`ladi? 1.velvichiya 2.gilos 3.kedr  4.olma  5.zarpechak 6.bennetit  7.loa  8.ginko  9.magnoliya  10.xara

 

 1. Qon aylanishida xos bo`lgan to`g`ri javoblarni aniqlang. 1.o`pka venasidan kelayotgan qon yurakka quyilyotganida chap qorincha sistola holatida 2.chap qorincha sistola holatida yarim oysimon klapan yopiq 3.qon o`pka arteriyasiga harakatlanayotda yarim oysimon klapan yopiq bo`ladi 4.o`ng qorincha diastola holatida 3 tavaqali klapan ochiq

 

 1. O`zbekiston nechanchi yilda biologik xilmaxillik haqidagi Xalqaro konvensiyaga qo`shildi.

 

 1. Floemada joylashmagan hujayralarni aniqlang? 1)lub tolalari 2)yog`ochlik tolalari 3)elaksimon naylar 4)o`tkazuvchi naylar 5)lub parenxemasi 6)yog`ochli parenxemasi

 

 1. 42. Sachratqi o`simligida mevasining uchburchak shakil uzunchoq shakliga nisbatdan dominant belgi hisoblanadi. To`pgulini tilchasimon bo`lishi yarim tilchasimon bo`lishi ustidan dominantlik qiladi. Degeterozigotali o`simliklar o`zaro chatishtrilganda necha foiz o`simliklarni hisobga olmaganda olingan o`simliklarning ota onaga fenotip jixatdan o`xshash o`simliklar naslning 41,67% ni tashkil qiladi?

 

 1. 43. Uzunchoq miya shikastlansa … 1)tana muskullari bo`shashadi, turli harakatlarni bajarish qiyinlashadi, mast odamga o`xshab gandiraklab harakat qiladi 2)tana muskullarining tarangligi pasayib, ixtiyorsiz harakatlar paydo bo`ladi 3)yuz muskullarining tarangligi ortib, go`yo yuziga niqob kiygandek bo`ladi, har xil emotsional holatlarini aniqlab bo`lmaydi 4)nafas olishning va yurak ishining to`xtab qolishiga sabab bo`ladi
 2. 44. Changchi iplari bir biri bilan qo`shilib urug`chini o`rab turadi (A)va changchilari gultojibargning qo`shilishidan hosil bo`lgan nayga o`rnashgan (B)o`simliklarni aniqlang. 1)pomidor; 2)Samarqand; 3)tamaki; 4)omad; 5)lola; 6)tugmachagul

 

 1. .Chittaklar turlarining hususiyatlariga qarab morfologik mezon (A), ekologik alohidalanish (B) larni ko`rsating. 1.diafragmaga ega emas 2.moskovka chittagi va katta chittaklar boshi qoramtir tusda 3.lazorevka chittagi mayda hashorotlar bilan oziqlanadi 4.katta chittak va lazorevka chittaklari pat rangi bir biriga o`xshaydi. 5.kokilchali chittak o`simlik urug`lari bilan oziqlanadi 6.tojdor chittakning boshida bir tutam toji bor 7.chittaklarning erkagi yirik va rangli bo`ladi 8.moskovka chittagi hashorotlarning tuxumlari va qurtlari bilan oziqlanadi. 9.o`pkasi murakkab tuzilgan nafas olishda havo pufakchalari ishtirok etadi.

 

 1. Trias davriga (A), silur davriga (B), bo`r davriga (c) xos aromorfozlarni

aniqlang.

 

 1. 47. Qon aylanish sistemasi evalutsiyasining 2 bosqichi paydo bo`lgan hayvonga xos xususiyatini belgilang.

 

 1. Qaysi o`simliklarning bargi izolateral tipda boladi ]

 

 1. Yuksak o`simliklarning generativ organlarini belgilang? 1.sporangiy 2.sporali boshoq 3.qubba  4.gul

 

 1. Ósimliklar fisiologiyasi Terminini birinchi bólib fanga kiritgan olim kim?

 

 1. Changchilari cheksiz, chang iplari qo`shilib urug`chini o`rab nay hosil qiladigan o`simliklarning oilasini aniqlang?

 

 1. Bitta bandda bir nechta gulli, dorivor oʻsimlik berilmagan javabni aniqlang.

 

 1. Qaysi o`simlikning gametofitida tugunchasi bo`lmaydi?

 

 1. 54. Keltirilgan gul formulasi qaysi o`simlikka to`g`ri keladi?

 

 1. O`simliklarning qaysi bo`limi tashqi muhitning noqulay sharoitiga moslashgan va Yer sharining barcha geografik mintaqalarida keng tarqalgan?

 

 1. Ayrim jinsli umurqasiz hayvonlarni ko`rsating.

 

 1. Quyidagi jinsiy ko`payish shakllaridan qaysi biri o`simlik va hayvonlar olamida ko`p uchraydi?

 

 1. Qaysi javobda o`simliklar haqidagi o`xshashlik to`g`ri ko`rsatilgan?
 2. Pista mevali, toʻgʼri gullari savatchada joylashgan dorivor oʻsimlikni aniqlang.

 

 1. No`xot o`simliging spermatogoniylari A) birinchi tartibli spermotositlar B) ikkinchi tartibli spermotositlar D) spermatidalar f) spermatozoidlar g) xramitidalarsonini toping.

 

 1. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taramtaram sochli erkak bilan ko`k ko`zli, sepkilsiz, silliq sochli ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning necha foizi silliq bo`ladi

 

 1. DNK dagi umumiy H bog`lari soni 810 tani tashkil qilsa va ulardagi A va T lar orasidagi bog`lar G va S orasidagi bilan tegishli ravishda 1:1,25 bo`lsa, ushbu gendan sintezlanadigan oqsilning tarkibidagi aminokislotalar orasidagi peptid bog`lar soni iRNK dagi nukleotidlar orasidagi fosfodiefir bog`laridan qanchaga farq qiladi?

 

 1. Qaysi erada aerob organizmlar (1), qalqondor baliqlar (2) suvda va quruqlikda yashovchilarning dastlabki turlari (3), sutemizuvchilarning xaltali va yo`ldoshli kenja sinf vakillari (4) paydo bo`lgan? A) arxey; B) paleozoy; C) proterozoy; D) mezozoy; k) kaynozoy.

 

 1. Poliksina mansub bo`lgan turkum vakillari uchun xos belgilarni ko`rsating 1) tanasi xitin bilan qoplangan 2) lichinkasida soxta oyoqlari bo`ladi 3) tuxum qo`yib rivojlanadi 4) qanoti tangachalar bilan qoplangan 5) ko`zlari murakkab 6) spiralsimon xartumga ega

 

 1. 65. Butli o`rgimchak mansub bo`lgan sinf vakillari uchun xos belgilarni ko`rsating 1) tutqich tor to`qiydi 2) yurish oyog`i to`rt juft 3) birlamchi konsument 4) tullab o`sadi 5) ko`zlari oddiy 6) zaxar bezi bor 7) jagi ikki juft 8) tanasi bugimlarga bulinmagan
 2. Quyidagilardan ijobiy (A) va salbiy (B) hissiyotlarni aniqlang. boladi.1) qoniqish, 2) hayajonlanish, 3) xursandchilik, 4) xush ko`rish 5) g`azablanish, 6) qo`rquv, 7) qayg`u, jirkanish

 

 1. Triton qon aylanish tizimining qaysi qismlarida kislorodga to`yingan qon uchraydi? 1) yurak chap bo`lmachasi; 2) yurak qorinchasi; 3)arteriyalar; 4) yurak o`ng bo`lmasi; 5)yurakning o`ng bo`machasiga qon olib keluvchi vena tomiri; 6) yurakning chap bo`lmasiga qon olib keluvchi vena tomiri.

 

 1. Otlar junining rangini ikkita allel bo`Imagan genlar nazorat qiladi. Genotipdagi dominant B geni qora rangli, b geni esa malla rangli jun hosil bo`lishiga sabab bo`ladi. I geni esa B va b genlar funksiyasini pasaytirib, rangning kulrang tusda bo`lishiga olib keladi. Fermer xo`jaligida bir necha yil davomida digeterozigotali otlarni chatishtirish natijasida olingan nasl orasida necha foiz organizm kulrang tusda bo`lishi ehtimolini aniqlang.

 

 1. 69. Braxidaktiliya kasalligining barmoqlar kamroq qisqarishidan tortib ko`proq qisqarishigacha bo`lgan shakllari bor. Barmoqlari qisqa odamlar geterozigota genotipgaega. Ushbu mutatsiyaga uchragan odamlar shajarasini o`rganish tufayli bu belgi fenotipda asosiy va modifikator genlari shtirokida namoyon bo`lishi aniqlandi. Modifikator retsessiv genlar(n) gomozigota holatdabo`lsa, barmoqlarning keskin qisqarishiga olib keladi. Modifikator genlarning dominant alleli(N) gomozigota holatda barmoqlarning kamroq qisqarishiga olibkeladi, geterozigota holatda esa o`rtacha qisqarishiga sababchi bo`ladi. Shunga ko`ra barmoqlari kamroq qisqargan ayol va barmoqlari qisqarmagan modifikatorgenlari geterozigotali erkak nikohidan kasal farzandlarning tug`ilish ehtimoli(%) qanday?

 

 1. 70. Ozuqa zanjiri o`simlik→chigirtka→baqa→ilon →tipratikan→tulki dan iborat. Tipratikanlar ilonlarni iste`mol qilishi natijasida tana massasi X kg semirgan bo`lsa, tulki va ilonni iste`mol qilgan ozuqasi farqi 198 kg ga teng va umumiy iste`mol ozuqasi esa 202 kg ga teng bo`lsa, Tipratikanlarni umumiy massasi baqalar yegan ozuqadan 5 barobar kamligi ma`lum bo`lsa, baqa va chigirtkani tana massasi qanchaga ortganligini hisoblang.

 

 1. 71. Tovuqlarda erta pat hosil qilish va chipor rang kech pat hosil qilish va qora rangga nisbatan dominantlik qiladi. Bu belgilarni ifodalovchi noallel genlar autosomada birikkan holda irsiylanadi. Digeterozigota organizmlar chatshtirilganda kech pat hosil qiladigan qora rangli jo`jalar avlodni necha foizini tashkil qiladi?? (xo`roz bitta dominant genni otasidan, ikkinchisini onasidan olg an, krossingover 20%

 

 1. Aorta (1) va o`pka venasi (2) xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang 1 chap qorinchadan boshlanadi 2 o`pka kapillarlarining yig`ilishidan boshlanadi 3yurakning o`ng qorinchasidan boshlanadi 4karbonat angidridga to`yingan qon oqadi 5kislorodga to`yingan qon oqadi 6arteriyalari o`pka to`qimasini kislorod taminlaydi

 

 1. 73. Ma`lum bir o`simlikning 80ta birlamchi jinsiy hujayralaridan hosil bo`lgan spermiyalarning 75%i urug`lanishda qatnashmagan. Urug`lantirishda qatnashgan spermiylarning jami xromosomalari soni urug`lantirishda qatnashmagan spermiylarning jami xromosomalari sonidan 7680taga farq qilsa, urug`lantirishda qatnashgan spermiylardagi xromosomalar sonini aniqlang.
 2. 74. EcoRI restiriktazasi GAATTS nuklotidlar ketmaketligini tanlab GA orasidagi bog`larni uzadi. Ma`lum sharoitda 100,3 nm uzunlikdagi DNK malekulasi EcoRI restiriktaza fermenti taʼsirida ABCD boʼlaklarga boʼlindi. Hosil boʼlgan barcha DNK malekulasidagi vodorod bogʼlar soni dastlabki vodorod bogʼlar sonidan 3,2 % ga kam boʼlsa, daslabki va hosil boʼlgan DNK lardagi AT orasidagi vodorod bogʼlar orasidagi farqni toping.

 

 1. 75. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taramtaram sochli erkak va ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning fenotipik sinflari soni to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. Andalus tovug`ining tanasini patli bo`lishi patsizlik ustidan, boshida tojning bo`lishi tojsizlik ustidan to`liq dominantlik qiladi. Andalus tovug`ining tanasini patli, tojli, qizil rangli geterozigota tovuq va xo`rozlarning avlodida necha xil fenotipik guruh hosil bo`ladi?

 

 1. 77. Andalus tovug`ining tanasini patli bo`lishi patsizlik ustidan, boshida tojning bo`lishi tojsizlik ustidan to`liq dominantlik qiladi. Patning qizil rangda bo`lishi oq rangga nisbatan chala dominantlik qilib, geterozigotalarda pushti rang namoyon bo`ladi. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota tovuq va xo`rozlarning avlodida necha xil genotipik guruh hosil bo`ladi?

 

 1. 78. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taramtaram sochli erkak va ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning sepkilsiz bolalarning genotiplari soni to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. 79. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taramtaram sochli erkak va ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning silliq sochli bolalarning genotiplari soni tog`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. 80. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taramtaram sochli erkak va ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning genotipik sinflari soni to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. Mitoxondriyani birinchi bólib qaysi olim aniqlagan?

 

 1. 82. Mitozning metafaza (1) va meyozning metafaza II (2) bosqichlari uchun umumiy b o `lmagan holatlarni belgilang. A) diploid to `plamdagixromosomalarda ikkitadan xromatida bo`ladi; B) gaploid to `plamdagi xromosomalarda ikkitada xromatida bo`ladi; C) gaploid to`plamdagi xromosomalarda bittadan xromatida boladi; D) diploid to `plamdagi xromosomalarda bittadan xromatida boladi.

 

 1. Ikki nuqtali tugmachaqo`ng`izning mavsumiy polimorfizm hodisasi(1); parazit o`simliklarda ildiz va bargning yo`qolishi(2); YO genotipli organizmning tabiiy abort bo`lishi(3); g`orlarda yashovchi hayvonlarda ko`zning yo`qolishi(4); qishloqda qoramtir qayin odimchisining nobud bo`lishi (5) A)stabillashtiruvchi tabiiy tanlanish; B)harakatlantiruvchi tabiiy tanlanish; C)dizruptiv tabiiy tanlanish

 

 1. Quyidagi oqsillarni funksiyasi bilan juftlab ko`rsating. 1.insulin 2.gemoglabin 3. antitana 4. tripsin A) glikagen sintezlashda qatnashadi B) himoya funksiyasini bajaradi C) ozuqani toqimaga yerkazadi D) ovqatni hazim qiladi.

 

 1. 85. Metamorfozli rivojlanadigan umurqasiz 1) metomorfozli xordali 2) hayvoni ko`rsating..
 2. Quyida berilganlarning qaysilari konnusimon tuzilishga ega ? 1) yomg`ir chuvalchangini tansininig oldingi qismi; 2) baqachanoqninig tanasining keyingi qismi; 3) delfininig tishlari; 4) pavituxaninig tishlari; 5) dingoning qoziq tishlari; 6) yaguarning oziq tishlari; 7) kaltakesakning boshi; 8) kapchaning nog`ara pardasi

 

 1. Oq moddadan iborat nerv sistemasi qism(lar)ini ko`rsating. 1) targ`il tana; 2) oqimtir yadro; 3) orqa miyaning tashqi qismi; 4) orqa miyaning ichki qismi; 5) bosh miya yarimsharlari po`stlog`i; 6) bosh miya yarimsharlari po`stlog`ining ostki qismi

 

 1. Bittadan ortiq kodonga ega aminokislotalarni necha xil triplet kodon kodlaydi?

 

 1. 89. DNK ning bitta zanjirida, umumiy 440 ta A va G mavjud, ikkinchi zanjirida esa, T va S lar soni farqi 200 ga teng, bo`lsa, tashqi muhit ta`srida, umumiy nukleotidlar soni 308 ta ga kamaydi. Agar DNK qo`sh zanjiridagi mutatsiyadan oldingi G lar soni mutatsiya ta`srida yo`qolgan nukleotidlar sonidan, 68 ta gam kam bo`lsa, DNK tarkibidagi mutatsiyadan oldingi A va T o`rtasidagi vodarod bog`lar va mutatsiya foizi farqi qanchaga teng?

 

 1. Gekkon kariotipida jami xromasomalar soni 24 ta bo`lib, o`rganilayotgan barcha belgilarni ifodalovchi genlar gomozigota holatida. Urg`ochi gekkon tana hujayrasida necha xil DNK molekulasi mavjud?

 

 1. 91. Andalus tovug`ining tanasini patli bo`lishi patsizlik ustidan, boshida tojning bo`lishi tojsizlik ustidan to`liq dominantlik qiladi. Patning qizil rangda bo`lishi oq rangga nisbatan chala dominantlik qilib, geterozigotalarda pushti rang namoyon bo`ladi. Barcha belgi lari bo`yicha geterozigota tovuq va xo`rozlarning avlodida genotipik guruhning necha foizi trigeterozigota holatida bo`ladi?

 

 1. 92. Andalus tovug`ining tanasini patli bo`lishi patsizlik ustidan, boshida tojning bo`lishi tojsizlik ustidan to`liq dominantlik qiladi. Patning qizil rangda bo`lishi oq rangga nisbatan chala dominantlik qilib, geterozigotalarda pushti rang namoyon bo`la di. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota tovuq va xo`rozlarning avlodida necha foizi tanasi patli, pushti rangda bo`ladi?

 

 1. Odam o`ng qo`lini ikki boshli muskul hujayralarida moddalar almashinuvi natijasida mochavina hosil bo`ldi. Hosil bo`lgan mochavinani tanadan chiqib ketish ketmaketligini aniqlang. 1) pastki kovak vena orqali yurakka borishi; 2) kichik qon aylanish doirasi orqali o`pkaga borishi; 3) vena qoniga o`tishi; 4) kata qon aylanish doirasi orqali yurakka borishi; 5)vena qonini yuqori kovak venaga qo`shilishi; 6) buyrak arteriyasi orqali buyrakka kirishi; 7) yurakdan o`pka arteriyasi orqali chiqib ketishi; 8) buyrak arteriyasidan buyrak kapsulasiga o`tishi; 9) yurakka o`pka venasi orqali kelishi; 10) kapsuladan kalavasimon kanalchaga o`tishi; 11) yurakdan aorta qon tomir orqali chiqib ketishi; 12) birlamchi siydikni reabsorbsiya jarayoniga uchrashi; 13)yurakni ikki tavaqali klapanidan o`tishi; 14) ikkilamchi siydikni hosil bo`lishi; 15) hosil bo`lgan siydikni siydik yo`li orqali siydik pufagiga to`kilishi; 16) siydik pufagidan siydik kanali orqali chiqib ketishi; 17) yurakni yarim oysimon klapanidan o`tishi

 

 1. DNK dagi umumiy vodorod boģlar soni 810 tani tashkil qilsa va ulardagi A va T lar orasidagi boģ G va S orasidagi bn tegishli ravishda 1: 1.25 bòlsa ushbu gendan sintezlangan oqsilning tarkibidagi aminokislotalar orasidagi peptid boģlar soni iRNK dagi nukeotid orasidagi fosfodoefir boģlaridan qancha farq qiladi?

 

 1. 95. Hujayrada teskari transkriptaza fermenti yordamida RNKdan DNK sintezlandi. Hosil bo`lgan DNK molekulasida sitozinli nukleotidlar jami monomerlarning 35%ini, RNKda esa sitozinli monomerlar jami nukleotidlarning 55%ini tashkil qiladi. Shu RNK zanjiridagi guaninli nukleotidlar necha foizni tashkil qiladi?

 

 

 1. 96. Qaysi javobda odam organizmidagi gemoglobin oqsilining α zanjiri sintezida qatnashuvchi iRNKdagi nukleotidlar soni va β zanjiri sinteziga javobgar DNK qo`sh zanjiridagi nukleotidlar soni to`g`ri ko`rsatilgan?

 

 1. 97. Drozofila meva pashshasining kulrang tanali uzun qanotli qizil ko`zli geterozigota urg`ochisi xuddi shunday fenotipga ega bo`lgan erkak pashsha bilan chatshtirildi. Hosil bo`lgan erkak pashshalarning necha foizi qizil ko`zli uzun qanotli bo`ladi?

 

 1. 98. Ma`lum bir organizmning embrional davrining maydalanish bosqichida 4 ekvatorial bo`linish sodir bo`lgandan so`ng jami hujayralardagi autosomalar bilan jinsiy xromosomalar sonidagi farqi 16384 tani tashkil qilsa u holda beshinchi meridianal bo`linish sodirUj bo`lgandan keyin jami blastomerlardagi xromosomalar sonini aniqlang.

 

 1. DNK qo`sh zanjirida nukleotidlar quyidagi tartibda joylashgan 1 zanjir AGAGTSAGATSGATSSGAT, 2 zanjir TSTSAGTSTAGSTAGGSTA DNK reduplikatsiya jarayonida mutatsiyadan keyin, 1 zanjir AGGGTSAGSTAGATSTGAT, 2 zanjir TSSSAGTSGATSTAGASTA nechta tranzitsiya sodir bo`ldi. Birinchi zanjir qarshisida 2 zanjir kompilimentar.

 

 

 1. 100. Tmesipteris turkumiga nechta tur kiradi?

 

 1. 101. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taramtaram sochli erkak bilan ko`k ko`zli, sepkilsiz, silliq sochli ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning fenotipik sinflari soni to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. 102. Barcha belgilari bo`yicha geterozigota qo`y ko`z, sepkilli, taramtaram sochli erkak bilan ko`k ko`zli, sepkilsiz, silliq sochli ayol oilasida tug`lishi mumkin bo`lgan farzandlarning genotipik sinflari soni to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

 

 1. 103. Suv havzalaridagi oziq zanjirni tipik misolida ekologik piramidagi konsumentlarni 36 % dagi og`irlik 12 t tashkil qilsa u holda shu piramidadagi avtotrof organizmni necha foizi 90 tonnani tashkil qiladi?

 

 

 1. DNK qoʼshzanjiridagi AT yigʼindisi G sonidan 18 taga koʼp. S umumiy nukleotidlarning 30% ni tashkil qiladi. DNK 1zanjiridagi T lar soni 2zanjirdagi G lar sonidan  2 marta koʼp boʼlsa, DNK fragmenti uzunligini aniqlang.

 

 1. G`o`za o`simligida tolasining rangi oraliq xarakterga ega bo`lib, malla rang dominant (A), oq rang retsessiv (A) genlar tasirida irsiylanadi. G`o`zaning bir populyatsiyasida A geni 20% va a geni 80% ni tashkil etadi. Geterozigota organizimlar chatishtirilishidan hosil bo`lgan populyatsiyalardagi o`simliklarning necha foizida tolasining rangi malla emasligini aniqlang.

 

 1. 106. Tovuqlarda erta pat hosil qilish va chipor rang kech pat hosil qilish va qora rangga nisbatan dominantlik qiladi. Bu belgilarni ifodalovchi noallel genlar autosomada birikkan holda irsiylanadi. Digeterozigota organizmlar chatshtirilganda kech pat hosil qiladigan chipor rangli jo`jalar avlodni necha foizini tashkil qiladi? (xo`roz dominant genlarni faqat otasidan olgan, krossingover 20%)

 

 1. Drozofila meva pashshasining kulrang tanali uzun qanotli qizil ko`zli geterozigota urg`ochisi xuddi shunday fenotipga ega bo`lgan erkak pashsha bilan chatshtirildi. Hosil bo`lgan erkak pashshalarning necha foizi oq ko`zli bo`ladi?

 

 1. Drozofila meva pashshasining kulrang tanali uzun qanotli qizil ko`zli geterozigota urg`ochisi xuddi shunday fenotipga ega bo` lgan erkak pashsha bilan chatshtirildi. Hosil bo`lgan erkak pashshalarning necha foizi qora tanali bo`ladi?

 

 1. Rezus musbat II – qon guruhli , Gemofilik odam buyrak venozida (A) , birlamchi (B) siydigi tarkibida qanday moddalar bo`lishini ko`rsating. 1. Glyukoza 2.Triozin 3.Tuz 4. Suv 5.Siydik kislota 6. Qoldiq azot 7. mochevina 8. Kreotinin 9. Rezus omil 10. Antigemofil omil 11.Antitana 12. Aglyutinogen A 13. Aglyutinin b 14. Aglyutinogen B 15. Aglyutinin a

 

 1. Ko`krak umirtqasi (A), bosh suyaklari (B) soniga qaysi suyaklarning son yig`indisi teng bo`ladi 1. son 2. boldir 3. o`mrov 4. kurak 5. chin qovurg`alar 6. bilak – tirsak 7. yetim qovurg`alar 8. bel umurtqalari 9. ko`krak umurtqalari 10. sohta qovurg`alar 11. bo`yin umuertqalari 12. chakka suyagi 13. yelka

 

 1. Bilak suyagining kovagi (A) va kurak suyagining g`ovagi (B) qanday moddalar saqlanishi moslab ko`rsating.
 2. Changchi iplari bir biri bilan qo`shilib urug`chini o`rab turadi (A) va changchilari gultojibargning qo`shilishidan hosil bo`lgan nayga o`rnashgan (B) o`simliklarni aniqlang. 1) nimrang; 2) Samarqand; 3) bangidevona; 4) Samarqand3; 5) vatan; 6) kanop

 

 1. Erkakklarida bitta (A), bir juft (B) va juda ko`p (c) urug`donlarga ega hayvonlarni juftlang. 1) bo`rtma nematoda; 2) trixogramma; 3) podolariy; 4) askarida; 5) kolorado qo`ng`izi; 6) bitinya; 7) qoramol tasmasimoni; 8) cho`chqa tasamsimoni; 9) forel; 10) gorbusha

 

 1. Ko`rish analizatorining markaziy (A) va muvozanatanalizatorining periferik (B) qismlari qayerda joylashgan?

 

 1. Xujayraga moddalarning oʻtish va ularning toʻplamini oʻrgangan olim kim?

 

 1. Ingibitor (A) va modifikator (B) genlariga xos bo`lgan belgilarni ko`rsating. 1) belgiga bilvosita ta`sir ko`rsatadi; 2) belgiga bevosita ta`sir ko`rsatadi; 3) noallel genga bevosita ta`sir ko`rsatadi; 4) noallel genga bilvosita ta`sir ko`rsatadi; 5) noallel gen faoliyatini kuchaytiradi yoki susaytiradi; 6) noallel gen faoliyatini faqat to`xtatadi; 7) belgi rivojlanashini kuchaytiradi yoki susaytiradi; 8) belgi rivojlanashini faqat to`xtatadi

 

 1. Qaysi javobda divergensiya (A) va konvergensiya (B) hodisalarini aks ettirgan misollar to`g`ri ko`rsatilgan? 1) odam va boshqa hayvonlar gemoglobin zanjiridagi aminokislotalar tarkibidagi farq; 2) kojan va kalimaning qanotlari; 3) dengiz toshbaqasi va delfinlarning kuraksimon oyoqlari; 4) boychechak turkumiga mansub 30 ga yaqin tur; 5) buzoqbosh va oddiy krotning yer kavlashga moslashgan oldingi oyoqlari; 6) chigirtkaning sakrashga, suv qandalasining suzishga moslashgan oyoqlari; 7) ixtiozavr va delfinning o`zaro o`xshash tashqi tuzilishi; 8) delfinning suzishga, otning chopishga moslashgan oldingi oyoqlari; 9) kasatka va beluganing dum suzgichlari; 10) ko`rshapalak va qushlarning qanotlari; 11) oq rangli kuropatka va oq rangli tulkilar; 12) o`tloqzorlarda o`sadigan zaharli ayiqtovon, sernam yerlarda o`sadigan sudraluvchi ayiqtovon, botqoqliklarda o`sadigan achishtiradigan ayiqtovon turlari; 13) xaltali krot, oddiy krotning o`zaro o`xshash tashqi qiyofasi; 14) suvarakning kemiruvchi, xasva qandalaning so`ruvchi og`iz a`zolari; 15) qisqichbaqa va chayonning qisqichlari; 16) do`lananing tikani va tokning jingalagi

 

 1. Moychechakdoshlar (A) va suttikandoshlar (B) oilachalariga xos ma`lumotlarni aniqlang. 1) to`pguli faqat bir xil gullardan tuzilgan; 2) to`pguli ba`zan bir xil, ba`zan ikki xil gullardan tuzilgan; 3) to`pgulidagi barcha gullari ikki jinsli; 4) to`pguli asosan ikki jinsli naysimon gullardan iborat; 5) to`pguli savatcha; 6) to`pgulida soxta tilsimon gullari mavjud; 7) to`pgulida voronkasimon gullari mavjud; 8) to`pguli sirtdan o`rama bargchalar bilan qoplangan; 9) to`pgulidagi barcha gullari ikki jinsli tilsimon; 10) gulkosachasi juda qisqarib ketgan

 

 1. Hayotning tuzilish darajalarini ularni o`rganadigan fanlar bilan juftlang? A) oqsil, B) spermatazoid, C) epiteliy, D) vidra, e) biosfera, 1. Ekologiya, 2. Anotomiya, 3. Fizologiya, 4. Gistologiya, 5. Malekular biologiya, 6. Sitologiya

 

 1. Birinchi bo`lib qovurg`alari to`sh suyagi bilan birikkan(A),qovurg`alari umurtqa pog`onasi bilan birikkan (B) organizmlar1.kvaksha; 2.semga; 3.agama; 4.qilquyruq; 5.qizilto`sh; 6.gekkon

 

 1. N.I.Vavilov (A) va G.D.Karpyechenko (B) tomonidan amalga oshirilmagan ishlarni ajrating. 1) madaniy o`simliklarning kelib chiqish markazlarini o`rgangan; 2) duragaaylarning turlararo bepushtligini bartaraf etgan; 3) turp bilan karamni chatishtirgan; 4) irsiy o`zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonunini aniqlagan?

 

 1. Yog`och qoldiqlari bilan oziqlanuvchi (A), yog`ochlikda g`umbagi rivojlanuvchi (B) hashorotlarni aniqlang. 1) bronza qo`ng`izi; 2) termitlar; 3) tut ipak qurti; 4) karam kapalagi; 5) olma mevaxo`ri;

 

 1. Gullari teng ikki bo`lakka ajraladigan buta (A) ko`p yillik o`t (B) bir yillik o`tlar (c) ni ko`rsating. 1) gulsafsar; 2) nastarin; 3) loviya; 4) beda; 5) kiyiko`t; 6) rayhon; 7) namatak; 8) ituzum.

 

 1. Zuhrasochning sorusli (A), dala qirqbo`g`imining sporafilli (B) bo`g`iniga xos xususiyatlarni to`g`ri ko`rsating? 1) 1sm, yashil yuraksimon; 2) bargi keng nashtarsimon; 3) kichkina, chetlari bo`lingan; 4) yashil, shoxlangan, ildizpoyali; 5) rizoidli, qisqa yashaydi; 6) iyunavgustda spora hosil qiladi; 7) arxegoniy va anteridiyli; 8) spora beruvchi boshoqlarga ega; 9) ko`p xivchinli spermatozoid yetiladi; 10) 23 karra patsimon bo`lingan, qisqa bandli bargga ega; 11) nam tuproqqa tushgan sporadan hosil bo`ladi; 12) ildizpoyadan hosil bo`ladi

 

 1. 1.Tropik dengizlarda dengiz toshbaqasi va elektr skatlarning uchrashi. 2.tog`ning yuqori cho`qqisidagi 1.5 metr uzunlikdagi va adirlarda uchrovchi 2.8 metr uzunlikdagi archalar. 3.Qora kalamushning o`ziga hos kariotipga ega bo`lgan qiyofadosh turlari.

 

 1. Gomozigota kulrang biya bilan malla yungli ayg`ir chatishtirilganda F1 da kulrang otlar olingan. Ular o`zaro chatishtirilganda F2 avlodda 12 ta kulrang, 3 ta qora va 1 ta malla avlod olingan bo`lsa, F1 avlodni hosil qilgan otaona otlar genotipini (A), F1 avlodning genotipini (B) hamda F2 avloddagi genotipik ajralishni (c) belgilang. 1) 9:7; 2) 9:6:1; 3) 12:3:1; 4) BBII x bbii; 5) BbIi; 6) 13:3; 7) BbIi x bbii; 8) 1:2:2:4:1:2:1:2:1

 

 1. Jabralari jag` oyog`lari asosida joylashgan(A) va jabralarida suyak to`qimasi mavjud bo`lgan(B) hayvonlarni aniqlang. 1.beluga 2.bitiniya 3.perlovitsa 4.omar 5.sterlayt 6.midiya 7.langust 8.krevetka 9.bakra 10.zaxkash

 

 1. Zirk tikaniga analogik (A) va gomologik (B) bo`lgan organlarni aniqlang. 1) do`lana tikani; 2) oq akatsiya tikani; 3) no`xat gajaklari; 4) kaktus tikani; 5) qirqbo`g`im sporofili

 

 1. Afrikada yashaydigan (A) va faqat qishlaydigan (B) qushlarni juftlab ko`rsating? 1) O`rta Osiya laylagi 2) o`rdak 3) oq laylak 4) pingvin 5) kotib qush 6) qirg`ovul 7) tuyaqush 8) kalxat 9)qaldirg`och

 

 1. Noqulay sharoitda jinsiy (A) va jinssiz (B) ko`payuvchi organizmlarni aniqlang.

agidra; bplanariya

aplanariya; bachitqi

amog`or; bgidra

aachitqi; bmog`or

 

 1. Mikrosporaning hosil bo`lishi(A) va mikrosporaning bo`linishi(B) qaysi jarayonga asoslangan?

 

 1. Poyasi (A), bargi (B), novdasi (c), asosiy ildizi (d) metamorfozga uchragan o`simliklar?

 

 1. 133. Odam og`zaki nutqining shakllanishi chap miya yarimsharlarining (A), yozma nutqi esa chap yarimsharlar (B) qismi bilan bog`liq.

 

 1. 134. To`g`ri fikirni toping.

 

 1. Xordalilar umurtqalilarsutemizuvchilarhasharotxo`rlar yerqazar Qaysi qatorda ushbu qator bo`ylab o`zgaruvchanlikka noto`g`ri ta`rif berilgan.

 

 1. 136. Turp ildizmevasining qaysi qismida zaxira oziq moddalar toʻplanadi?

 

 

 1. 137. Praymer bu

 

 1. Meyoz I va meyoz II fazalaridagi jarayonlar to`g`ri keltirilgan javobni aniqlang. 1)sentromeraning bo`linishi tufayli xromatidlarning mustaqil xromosomaga aylanishi; 2) gaploid to`plamli hujayrada juftjuft holatdagi xromatidalarning hujayra markazida joylashuvi; 3) ikkita xromatidadan iborat xromosomalarning birbiriga yopishib, yonmayon joylashuvi; 4)gomologik xromosomalarning birbiridan ajralib, yadro qobig`ining parchalanishi; 5) xromosoma soni ikki xissa kamaygan hujayralar hosil bo`lishi; 6) konyugatsiyalashgan xromosomalarning juftjuft holatda ekvator tekisligi bo`ylab joylashuvi; 7) bitta xromatidali xromasomalarning kariokinez tufayli ikkita yadroga ajralishi; 8) gaploid to`plamli hujayrada yadro qobig`ining parchalanib, yadrochalar yo`qolib ketishi; 9) xromosomalarning turli xil variantda qutblarga tarqalishi; 10)gomologik xromosomalarning yelkalarini birbiridan aniq ajralib, sentromeralarini saqlagan holda qutblar tomon harakatlanishi. A) profaza I; B) metafaza I; C) anafaza I; D) telafaza I; e) profaza II; f) metafaza II; g) anafaza II; h)telafaza II;

 

 1. 139. Qon aylanish, nafas olish va boshqa organlar ishining faollashuvi bilan birga namoyon bo`ladi

 

 1. Nima bilan bog`liq jarayonlar organlar faoliyatini va organizm kuchini o`zgartiradi, uni yangi o`zgargan sharoitga tayyorlaydi.

 

 1. Poya birlamchi tuzilishida qanday kavatlardan tashkil topgan

 

 1. To`q qizil gulli o`simliklarning barg qo`ltig`ida qizil dog`larni, urug` po`sti esa kulrang yoki qo`ng`ir rangda bo`lishi qaysi tasirga bogliq.

 

 1. Qondagi eritrositlarida faqat agglyutinogen A, gemoglobin va rezus omil saqlagan odam kimlarga retsipent bo`la oladi?

 

 1. 144. Zoologiyaning kanalarni o`rganadigan bo`limi qanday nomlanadi?

 

 1. Zoologiyaning sutemizuvchilarni o`rganadigan bo`limi qanday nomlanadi?

 

 1. 146. Xujayra poʻstida xujayralararo yoʻllar borligini qaysi olim birinchi boʻlib aniqladi?

 

 

 1. 147. DNK elektroforezi bu

 

 1. Xrizantemada avlodida 18,36,90 ta xromasomali turlarning uchrashi qaysi hodisaga kiradi?

 

 1. Zamburugʻlarning jinsiy koʻpayishini shartli ravishda qaysi guruhlarga boʻlish mumkin?

 

 1. 150. Haqiqiy meva gulning qaysi qismidan xosil bo`ladi?

 

 1. 151. Odamning ichki kechinmalari uning yurishturishi, tovush balandligi, so`zlash ohangining o`zgarishi, imoishora, nima orqali ifodalanadi.

 

 1. Plazmodesma va poralar hujayrada …. vazifani bajaradi.

 

 1. . Odam qorin bo`shlig`ining o`ng tomonida (I) va chap tomonida (II) qanday organlar joylashgan? 1) o`t pufagi; 2) taloq; 3) buyrak; 4) tushuvchi chambar ichak; 5) me`da osti bezi; 6) ko`tariluvchi chambar ichak;7) ko`richakning chuvalchangsimon o`simtasi

 

 1. Bilvosita (I) va bevosita (II) rivojlanuvchi organizmlarni tegishli ravishda juftlang. 1) ko`rsak; 2) povituxa; 3) chigirtka; 4) boltayutar; 5) ari 6) kvashka; 7) kabarga; 8) triton; 9) gekkon; 10) ukki;

 

 1. Quyidagi organizmlarning muhit sharoitiga moslanuvchanlik turlari –maskirovka (I) va mimikriya (II)ga mos keluvchi javoblar bn juftlab korsating 1)chupchikning ingichga novdaga oxshashlligi 2)kallima kapalagi qanotlarining bargga oxshashligi 3)kuropatkaning yozgi va qishki qiyofasi 4)kakku tuxumining bulbul tuxumiga oxshashligi 5)g`o`ng`illovchi pashshaning oddiy ariga oxshashligi 6)suvarakning “xonqiziga” ga o`xshashligi 7)baqachanoqning daraxt kurtagiga oxshashligi 8)kolbuqa patlarining qamishni eslatishi 9)gelikoniusning belyankaga taqlidi

 

 1. Ekotop (I), klimatop (II) va edofatop (III) larga mos bo`lmagan javobni aniqlang? 1.tuproq 2.havo 3.namlik 4.abiotik muhit 5. Harorat 6.yorug`lik

 

 1. Quyda berilgan o`simliklarning kelibchiqish markazlari va ularga xos hususiyatlar bilan juftlab ko`rsating. 1oddiy g`o`za, 2barbado`s g`o`zasi, 3beda, 4sholi, 5tamaki, 6yeryong`oq, 7bug`doy. IJanubiy Osiyo, IISharqiy Osiyo, IIIJanubiysharqiy Osiyo, IVO`rtayer dengizi, VAlbitsiya, VIJanubiy Amerika, VIIMarkaziy Amerika. abir yillik, bgultojibargi ochsariq, ctolasi ochsariq, dbargi uch bo`lakli, echangchi iplari yoq, fmurakkab boshoqqa ega, gshingil to`pgulli, hbargi murakka ega.

 

 1. Krevetka (I), temirchak (II), biy (III), chumoli (IV) mansub bo`lgan faqat tip uchun (A) va faqat sinf uchun (B) xos belgilarni aniqlang. 1) xitindan iborat tashqi skelet; 2) mo`ylovlar; 3)bo`g`imlarga bo`lingan oyoq; 4) tullash; 5) jabralar; 6) qorin nerv zanjiri; 7) traxeya; 8) ikki juft qanotlar; 9) murakkab ko`zlar; 10) metamorfoz; 11) o`pkalar; 12) ko`p kamerali yurak; 13) jag`lar; 14) ochiq qon aylanish sistemasi; 15) halqum usti nerv tuguni; 16) jag`oyoqlar
 2. Tupi ikki jinsli, gullari bir jinsli(I) va tupi ayrim jinsli, gullari bir jinsli(II) bo`lgan urug`lanishida hivchinli hujayralar ishtirok etmaydigan o`simlikarni toping. A) gametafit; B) terak; C) qarag`ay; D) funariya yo`sini; e) archa; g) makkajo`xori; j) gazanda

 

 1. Qon aylanish sistemasi harakati noto`g`ri ko`rsatilgan javobni ko`rsating.

 

 1. Qon aylanish sistemasi harakati to`g`ri ko`rsatilgan javobni ko`rsating.

 

 1. Ildiz anatomik tuzilishida shimish zonasi qanday asosiy qismlari bilan farqlanadi?

 

 1. Cho`l va dashtlarda (I), cho`l va adirlarda (II) va cho`l va sahroda (III) tarqalgan hayvonlarni juftlang.

 

 1. Qaysi oila vakillarida oʻq poya (kauloid) yaxshi taraqqiy etgan?

 

 1. Hujayra siklining turli bosqichlarida genom DNK (M) miqdori to`g`ri ifodalangan javobni aniqlang?
 2. Xlorofill <<a>> xamda <<b>> ning imperik formulasini qaysi olimlar ishlab chiqdilar?

 

 1. Odam organizmi uchun eng xavfli bo`lgan eritmani ko`rsating?

 

 1. G`o`za selektsiyasiga doir genetik tajribalar olib borgan va yangi navlar yaratgan o`zbek olimi?

 

 1. Psilotlarning bargi qanday shaklda tuzilgan?

 

 1. Genlarning pleytrop tasirini kim o`rgangan.

 

 1. Plastoxron nima?

 

 1. Oddiy qarag`ay uchun xos bo`lgan xususiyatni belgilang.

 

 1. Fukuslarning jinsiy organlari xosil boʻladigan joy qanday nomlanadi?

 

 1. Trofik zanjirga xos bo`lgan javobni aniqlang?

 

 1. Bakteriya xujayrasining ikki uchida ikki toʻp xivchini boʻlsa?

 

 1. Nima har ikkala yarimsharniing o`zaro muvofiqlashib ishlashini ta`minlaydi.

 

 1. PZR maxsulotlarini sikvenirlashga berishda PZR maxsulotlarini nimalarga e`tibor berish kerak?

 

 1. 164.Tarkibida muhim alkaloidlari bólgan, undan polimielitga qarshi dori tayyorlanadigan , gullari aktinamorf, 2 jinsli bólgan ósimlikni aniqlang?

 

 1. Piknidiyaspora va esidiosporalar qaysi zamburugʻlarda xosil boʻladi?

 

 1. O`simlik hujayralari shakliga ko`ra qanday nomlanadi?

 

 1. Maydalovchi Og`iz apparatiga ega baliqlar.

 

 1. Seleginella turkumi vakillarining tuxum xujayrasida nima xosil boʻladi?

 

 1. Yelkaning muskullari dinamik harakati to`g`ri keltirilgan javobni aniqlang.

 

 1. PZRamplifikatsiyasi metodi bu

 

 1. Sitoplazma qanday modda ishlab chiqarsa xujayra poʻsti yogʻochlashadi?

 

 1. Xaltasporalar qaysi zamburugʻlarda xosil boʻladi?

 

 1. Kleysotesiy, perntesiy tipidagi meva tanalar qaysi sinf zamburugʻlaridaxosil boʻladi?

 

 1. Matseratsiya hodisasida hujayraning …… kechadi.

 

 1. Elektroforez o`tkazilganda DNK molekulalari gelda qaysi tomonga haraktlanadi?

 

 1. . Qaysi taksonning lotincha nomi oxiriga – aseae qo`shimchasi qo`shiladi?

 

 1. Yashil suvo`tlar qaysi sinflari vakillarida jinssiz ko`payish amalga oshmaydi?

 

 1. Funariyaning jinsiy bo`g`mi uchun mos Keladigan to`g`ri javobni aniqlang.. 1)anterediydan ko`p xivchinli spermatozoid hosil qiladi; 2)arxegoniysi ko`p hujayrali; 3)jinsiy hujayrasi barglar orasida hosil bo`ladi; 4)urug`langan tuxum hujayra hisobiga rivojlanadi; 5)poyabargli o`simlikdan rivojlanadi; 6)ko`p hujayrali, shoxlangan yashil ip hosil qiladi; 7)spora hosil qiladi.

 

 1. Funariyaning jinsiy bo`g`mi uchun mos Kelmaydigan javobni aniqlang. 1)anterediydan ko`p xivchinli spermatozoid hosil qiladi; 2)arxegoniysi ko`p hujayrali; 3)jinsiy hujayrasi barglar orasida hosil bo`ladi; 4)urug`langan tuxum hujayra hisobiga rivojlanadi; 5)poyabargli o`simlik; 6)ko`p hujayrali, shoxlangan yashil ip hosil qiladi; 7)spora hosil qiladi.

 

 1. Boychechakka xos bo`lmagan xususiyatlarni aniqlang. 1)ko`p yillik o`t; 2)O`zbekistonda 39 ta turi uchraydi; 3)gulqo`rg`oni oddiy; gultojisimon; 4)gullari ikki jinsli, bir urug`li ko`sak meva hosil qiladi; 5)bo`yi 10 15 sm keladigan ildizpoyali o`simlik; 6)guli sariq, poya va barglari ingichka.

 

 1. Evolutsiya jarayonida quruqlikka chiqib qolgan suvo`tlarida …………..nafaqat vegetativ tallomning, balki ko`payish jarayonining ham o`zgarishiga olib keldi. 1.irsiyat 2.o`zgaruvchanlik 3.tabiiy tanlanish  4.suniy tanlanish  5.yashash uchun kurash

 

 1. Triton qon aylanish tizimining qaysi qismlarida kislorodga to`yingan qon uchraydi? 1.yurak chap bo`lmachasi 2.yurak qorinchasi 3.arteriyalar 4.yurak o`ng bo`lmachasi 5.yurakning o`ng bo`lmachasiga qon olib keluvchi vena tomiri 6.yurakning chap bo`lmasiga olib keluvchi vena tomiri

 

 1. Mendelning “gametalar sofligi” gipotezasi qanday hollarda o`z ifodalini topmaydi? 1duragaylarda irsiy omilgen mutatsiyasiga uchragan bo`lsa; 2duragaylarda irsiy omilgen mutatsiyasiga uchramagan bo`lsa; 3agar gametalar allellar juftidan faqat bittasiga ega bo`lsa; 4gematogenez jarayonida gomologik xromosomlar qutblarga normal tarqalsa;5agar gametalar allellar juftidan har ikkalasiga ega bo`lsa

 

 1. .Askaridani qoramol tasmasimoniga o`xshash jihatlarini aniqlang? 1)nerv sistemasiga ega 2)hazm qilish sistemasiga ega 3)qizilo`ngach va anal teshigiga ega 4)tanasi kutikula bilan qoplangan 5)umurtqali organizmlarda parazitlik qiladi 6)metamarfoz bilan rivojlanadi 7)urg`ochisining jinsiy sistemasi ikkita tuxumdondan iborat

 

 1. Arxey erasining qaysi yirik aromorfozlari hayvonlar filoginezida muhim o`rin tutadi? 1.fotosintezlovchi organizmlarning paydo bo`lishi 2.ko`p hujayrali organizmlarning paydo bo`lishi  3.bir hujayrali organizmlarning paydo bo`lishi  4.jinssiz ko`payish  5.jinsiy ko`payish

 

 1. Yomg`ir chuvalchangi va perlovitsa uchun umumiy belgilarinianiqlang. 1)tanasini mantiya teri o`rab turadi; 2)tanasida nerv tugunlari mavjud; 3)tuxumidan lichinka rivojlanadi; 4)qon faqat tomirlar ichida oqadi; 5)maxsus sezgi organlari rivojlanmagan; 6)germafrodit organism