Қўшни давлатлардан ўқишни кўчириб келган талабалар билан тўлов шартнома

 (уч томонлама шартнома) асосида мутахассис тайёрлашга  

ШАРТНОМА № ____________

 

                Денов  т.                                                                                                                    2020 йил «____» ____________

 

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2012 йил 28 декабрдаги 508-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 26 февралда 2431-сон билан рўйхатга олинган “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли ва ундан тушган маблағларни тақсимлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, Денов тадбиркорлик ва педагогига институти номидан  ректор Рахимов Ғанишер Худойкулович бир томондан, (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб аталади) номидан___________________________________________________________________________________иккинчи томондан

(раҳбарнинг фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

ва _____ йилда туғилган_____________________________________________________________________________________

 

манзилда яшовчи____________________________________________________________________________учинчи  томондан

(ўқишини кўчирувчининг фамилияси, исми, шарифи)

Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш,_кундузги_______________________________________________________

(таълим йўналиши, таълим шакли, курси, семестри)

 

бакалавр йўналиши бўйича мутахассис қилиб тайёрлаш  тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

 

 1. Томонларнинг мажбуриятлари:

 

 • Денов тадбиркорлик ва педагогика институти:

 

 • ўқитиш учун Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”га

   мувофиқ таълим муассасалари Низомида назарда тутилган зарур шарт – шароитларни яратиш;

 • талабаларга қонун билан берилган ҳуқуқларининг эркин амалга оширилишини ва таълим муассасаси Низомига мувофиқ, мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш;
 • мутахассисни тасдиқланган ўқув режаси ва дастурларга мувофиқ давлат таълим стандарти талаблари даражасида тайёрлаш;
 • ҳар ойда ўрнатилган муддатда ва тартибда стипендия тўловларини амалга ошириш;
 • бошланадиган ўқув йилида ўқитиш учун тўловнинг белгиланган миқдори тўғрисида ахборотни (маълумотни) талабага ўз вақтида хабар бериш;
 • энг кам иш ҳақи миқдори ёки тарифлар ўзгарганда таълимнинг қолган муддати учун тўлов миқдори ҳақида хабар бериш;
 1. Буюртмачи (жисмоний ва юридик шахс):

 

 • жорий ўқув йилининг иккинчи ярми учун белгиланган ўқитишнинг тўлиқ қийматини ўз вақтида тўлаш:
 • ўқитиш учун тўлов ҳақини 1 майгача тўлаш (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг кўрсатмасига мувофиқ узайтирилган муддатлар бундан мустасно);
 • битта талабани иккинчи ярим йиллик ўқитиш учун тўлов миқдори стипендияли/стипендиясиз________________cўм
 • томонларнинг келишувига кўра қуйидаги бошқа шартларни бажариш мажбуриятини олади.

___________________________________________________________________________________________________________

 1. Талаба

___________________________________________________________________________________________________________

(фамилияси, исми, шарифи)

_____________________________________ Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш ________________________________

     (таълим йўналиши номи)

 

таълим йўналишининг тегишли малака тавсифномасида назарда тутилган, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги  Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” талабларига мувофиқ мустақил касб-ҳунар фаолиятини бажаришга зарур бўлган барча билимларни эгаллаш;

 • томонларнинг келишувига кўра қуйидаги бошқа шартларни бажариш мажбуриятини олади:
 • __________________________________________________________________________________________________
 • Денов тадбиркорлик ва педагогика институти ва талабалар турар жойининг ички низомларига қатъиян риоя қилиш, моддий базаларни асраш, зиён келтирмаслик, шахсий зарар келтирганда ўрнини қоплаш;
 • ҳар бир талаба ташкилотдан пул ўтказганлик ҳақида банк тасдиқномасини ва шартноманинг бир нусхасини ((99)-675-58-28, (99)-500-07-24 рақамлари орқали онлайн ёки бошқа усулда) БПШБИТ ва МБ ходимларига ўз вақтида ҳужжатларни расмийлаштириш учун топшириш шарт.
 • Институт ректорининг ўқишини кўчириб келувчини талабаликка қабул қилинганлиги тўғрисидаги буйруғи ўқитиш учун тўлов амалга оширилгандан сўнг, 10 кун муддатда қабул қилинади.

 

 1. Шартномани бекор қилиш:

 

 1. Контракт қуйидаги ҳолларда бекор қилиниши мумкин:
 • томонларнинг ўзаро розилиги билан;
 • Денов тадбиркорлик ва педагогика институти низомига мувофиқ маъмуриятнинг ташаббусига кўра таълим олувчи ўқишдан четлаштирилганда;
 • ўқишини кўчириб келувчи томонидан талаб этилган ҳужжатлар таълим муассасаси томонидан белгиланган муддатларда тақдим этилмаганда ёки тақдим этилган (топширилган) ҳужжатларнинг қалбакилиги аниқланса, у ҳолда талабалар сафидан четлаштирилади ҳамда тўлов-шартнома суммаси белгиланган тартибда қайтарилади;
 • тақдим этилган (топширилган) ҳужжатларнинг қалбакилиги аниқланса белгиланган тартибда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига хабар қилинади;

ўқиш учун тўлов ҳақи белгиланган муддат ичида тўланмаса, таълим муассасаси шартномани бир томонлама бекор қилади: таълим олувчини талабалар сафидан чиқаради, шундан сўнг таълим олувчи ёки буюртмачи томонидан бир ўқув йили давомида ҳеч қандай ариза ва эътирозлар қабул қилинмайди:

 • томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаганида;
 • узрли сабаблар билан таълим олувчининг ташаббусига кўра;
 • университет ёки ташкилот – буюртмачи тугатилганида (Ушбу ҳолда тегишли томонлар ўртасида янги шартнома расмийлаштирилади);
 • амалдаги қонунчиликда кўрсатилган бошқа ҳолларда.
 1. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар томонларнинг келишувига асосан киритилади.
 2. Томонлар ўртасида пайдо бўладиган низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари асосида ҳал этилади.

               Шартнома барча томонлар уни имзолаган кундан бошлаб кучга (Коронавирус пандемияси даврида  мазкур шартнома электрон тартибда тузилади ва кейинчалик пандемия ҳолати баратараф этилгандан кейин имзоланади) киради.    

            III. Бошқа алоҳида шартлар

 

Буюртмачи томонидан шартнома бўйича ўқиш учун тўлов суммасини тўлашда тўлов топшириқномасида шартноманинг рақами ва тузилган санаси, таълим олувчининг исми, шарифи ҳамда ўқиётган курси йўналиши тўлиқ кўрсатилиши  шарт.

 • Томонлар ўртасидаги пайдо бўладиган низолар қонунда белгиланган тартибда ҳал этилади.
 • Талабаларнинг ўқишини кўчиришни расмийлаштиришда белгиланган тартибда ўқув режалари ва дастурлардаги мавжуд академик қарзларни ёки фарқларни (намунавий ўқув режаларидаги умумкасбий ва ихтисослик фанлари бўйича фарқлар 4 тадан ошмаслиги лозим, ошган ҳолларда кўчириш рад этилади ёки талабанинг розилик аризасига мувофиқ курси туширилиши мумкин) топшириш тартиби ва муддатларини (жорий семестр давомида), ўқитиш курси (семестри) ҳамда ўқишга қабул қилишнинг қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа шартларини белгилайди.

                                                                                        

 1. IV. Томонларнинг юридик манзиллари:

 

 

Тўлов олувчининг реквизитлари:

ЎзР  Молия вазирлиги Ғазначилиги

ҳ/р 23402000300100001010 МФО 00014

МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳри

СТИР(ИНН): 201122919

Таълим муассасаси:   

Термиз давлат университети Денов филиали

Почта манзили: 190500 Денов т.

Сурхондарё вилояти Денов тумани

Ш.Рашидов кўчаси 360-уй

Tel/faks. (+99876) 41-93-027,

E-mail: info_dtpi@edu.uz

Буюртмачи (жисмоний ва юридик шахс):

____________________________________________________

Почта манзили:_______________________________ _______

________________________________________________________________________________________________________

Тўлов реквизитлари:________ _________________________

МФО______________________________________________

ИНН_______________________________________________

Тўлов мақсадига қуйидагилар ёзилиши шарт:

         “ДТПИ, ҳ\р:400 910 860 222 107 950 100 079 001, ИНН: 207 272 324, ____________________________________

                                                                                                                                                           (таълим йўналиши)

         ______________________________  2020 йилдаги  №_________-сонли шартномаси бўйича ўқиши учун тўлов.               

                                     (талабанинг Ф.И.Ш)

 

Талаба

Ф.И.Ш.________________________________________________________

                                          Почта манзили:_________________________________________________

______________________________________________________________

Паспорт серияси________рақами________________________________

 ______________________________________  ____________________

                                                                                                (паспорт ким томондан ва қачон берилган)                                           

                                           ___________________________имзо

                                          Телефон: _______________________________

 

 1. V. Томонларнинг имзолари:

 

Таълим муассасасининг   

раҳбари Ғ.Х.Рахимов   _________________________                                                        

                                                                  имзо                                        

Бош ҳисобчи  ___________________________________                                                                                                          

                                                                  имзо

М.Ў.

 

Шартномани расмийлаштирувчи масъул

шахс_________________ ________                                                                

            Ф.И.Ш)                                 ИМЗО

               

Буюртмачи раҳбар (жисмоний ва юридик шахс):

____________________________________________

(Ф.И.Ш.)

____________________         ______________ имзо

Бош ҳисобчи:

_________________________________     ________

                                         (Ф.И.Ш)                                               имзо

Талаба ___________________________      _______

                                (Ф.И.Ш)                                                      имзо

 

 

 

 

Эслатма: Тўловни амалга оширгандан сўнг 3 (уч) банк иш кунидан кейин тўловни (онлайн ёки бошқа усулларда) қайта рўйхатдан ўтказинг.

 

Ушбу шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тузилган. Мазкур шартноманинг шартлари, томонларнинг жавобгарлик чоралари ва низоларни ҳал қилиш тартиби қонун талабларига жавоб беради.

 

 

                                                                                                 Юрисконсульт _________________________________

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Shell İndir Oyun Dunyası